Stypendia TS

Stypendia Towarzystwa Samorządowego

Stypendia Towarzystwa Samorządowego  przyznawane są w celu wspierania młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce, która dla swego rozwoju potrzebuje wsparcia. O stypendium mogą się ubiegać osoby wszystkich typów szkół średnich będące w trudnej sytuacji materialnej, pochodzące z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, osiągające szczególnie wysokie wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnione w wybranym kierunku.

Od roku szkolnego 2006/2007 Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego objęty jest Programem Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne realizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego.  Fundacja wspiera sieć organizacji pozarządowych, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół pochodzących z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości. Otrzymana w ramach programu dotacja w całości  przeznaczona zostaje na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich.

W imieniu Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna działająca w oparciu o Regulamin Komisji Stypendialnej Funduszu Stypendialnego, a zatwierdza Kapituła Funduszu Stypendialnego.

Komisja oceniając poszczególne wnioski kieruje się przede wszystkim następującymi kryteriami:             

• wyniki w nauce

• sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium

• szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp., działalność w organizacjach pozarządowych,

  wolontariat, aktywność społeczna itp.

Stypendia otrzymują osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.