dla szkół średnich

Nowa edycja programu na rok szkolny 2012/2013

 

XIII  EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO
 

Na  rok szkolny 2012/2013 udało nam się przyznać dzięki pozyskanym funduszom 111 stypendiów  z podziałem na:

 

43 stypendiów  dla uczniów szkół średnich (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 1 000,00 zł)

52  stypendiów dla uczniów gimnazjum (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 600,00-700,00zł)

6 stypendiów dla studentów PWSZ w Koninie  (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 1 350,00 zł – trwa nabór wniosków do 15 października)

7 stypendiów pomostowych  (wysokość jednego rocznego stypendium to kwota 5 000,00zł)

3 stypendia specjalne   (wysokość rocznego stypendium to kwota 1 000,00 – 1 500,00 zł)

 

 

 

Wykaz szkół objętych programem stypendialnym TS

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych objętych programem stypendialnym 

Towarzystwa Samorządowego

 

Powiat Koło

Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Kole

Zespół  Szkół Plastycznych w Kole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Zespół Szkół Technicznych

 

Powiat Konin

I liceum im. T. Kościuszki w Koninie

II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie

Konińskie Centrum Edukacyjne

Zespół Licealny w Kramsku

Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Sompolnie

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie

  

Powiat Turek

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Zespół Szkół Technicznych im. S. Kaliskiego w Turku

 

Stypendia im. Czesława Ćmielewskiego

Dla uczczenia pamięci zmarłego – wieloletniego nauczyciela i wychowawcy kilkudziesięciu roczników uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie – postanowiono ufundować stypendia jego imienia. Towarzystwo Samorządowe pozytywnie odniosło się do inicjatywy utworzenia tych stypendiów w  ramach FSTS. Stypendia im. Czesława Ćmielewskiego skierowane są dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie, pochodzących  z niezamożnych rodzin, a osiągających dobre wyniki w nauce. Powołano Kapitułę Funduszu  z dyrektorem Zespołu na czele i  3 absolwentami oraz opracowano regulamin przyznawania patronackich stypendiów wyłącznie uczniom miejscowego ogólniaka. 

Środki finansowe gromadzone na ten cel pochodzą od absolwentów tegoż liceum, darczyńców z Kłodawy oraz FSTS.

 

Laureaci programu Cz. Ćmielewskiego na rok 2010/11

LISTA OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM PROGRAMU IM. CZ. ĆMIELEWSKIEGO NA ROK 2010/2011 

1. Anna Felczyńska Kłodawa

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - Liceum Ogólnokształcące 

2. Karolina Kikosicka Chodów

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - Liceum Ogólnokształcące 

Stypendia dla szkół średnich

Stypendia Towarzystwa Samorządowego  przyznawane są w celu wspierania młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce, która dla swego rozwoju potrzebuje wsparcia. 

Od roku szkolnego 2006/2007 Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego objęty jest Programem Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne realizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego.  Fundacja wspiera sieć organizacji pozarządowych, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół pochodzących z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości. Otrzymana w ramach programu dotacja w całości  przeznaczona zostaje na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich.

O stypendium mogą się ubiegać osoby wszystkich typów szkół średnich będące w trudnej sytuacji materialnej, pochodzące z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, osiągające szczególnie wysokie wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnione w wybranym kierunku.

W imieniu Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna działająca w oparciu o Regulamin Komisji Stypendialnej Funduszu Stypendialnego, a zatwierdza Kapituła Funduszu Stypendialnego.

Komisja oceniając poszczególne wnioski kieruje się przede wszystkim następującymi kryteriami:             

•  wyniki w nauce 

•  sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium 

•  szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp., działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, aktywność społeczna itp. 

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.