O Towarzystwie Samorządowtm

Towarzystwo Samorządowe

Towarzystwo Samorządowe zostało powołane 12 lutego 1994 roku. Jest organizacją pożytku publicznego i jako takie angażuje się w działania służące ogółowi społeczeństwa.

Towarzystwo Samorządowe zabiega o wyrównanie szans dostępu młodzieży do edukacji i dóbr kultury. Dotyczy to głównie młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich i ubogich rodzin, aby ułatwić jej dostęp do edukacji utworzyło Fundusz Stypendialny. Wyrównanie szans zdolnym, aktywnym, ale gorzej sytuowanym uczniom jest celem Funduszu Stypendialnego. Od początku istnienia przyznano ponad dwa tysiące stypendiów. Program stypendialny zajmuje główne miejsce w działalności organizacji.

Dodatkowo Towarzystwo Samorządowe upowszechnia wiedzę o samorządzie terytorialnym w Polsce i pozostałych krajach europejskich oraz wspomaga i wzbogaca wiedzę uczniów na poziomie gimnazjalnym  i w szkołach średnich poprzez organizację dwóch cyklicznych  konkursów: Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Konkurs Nasza Europa.  Organizuje również konkursy tematyczne, np. 

•  Wybory samorządowe 1990 w Mojej Gminie, rok 2011

•  Rzeczpospolita Samorządna Działalność Komitetu Obywatelskiego „S” na ziemi konińskiej w latach 1989 – 1990 –    

   wsparcie z środków PO FIO, rok 2011

•  Konkurs: „Stan wojenny w mojej miejscowości”, rok 2012

Więcej o działaniach Towarzystwa Samorządowego, organizowanych konkursach  i podejmowanych inicjatywach na stronie www.ts.konin.pl