O Funduszu

Fundusz Stypendialny

Towarzystwo Samorządowe od początku swojego istnienia próbuje odpowiedzieć na potrzeby naszej społeczności. Znaczne różnice w dostępie do edukacji oraz wzrost potrzeb edukacyjnych młodego pokolenia stały się głównymi przesłankami do utworzenia w lipcu 2000 roku Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego. 

Zróżnicowanie w dostępie do edukacji z powodów ekonomicznych dotyka duże grono osób, w szczególności zamieszkałych na terenach wiejskich. Wśród nich dużą część stanowią ludzie z wykształceniem zasadniczym zawodowym a nawet podstawowym, jedynie nieliczni posiadają wykształcenie wyższe. Bez dodatkowego wsparcia wiele z tych osób nie mogłoby kontynuować edukacji. Ma to szczególne znaczenie dla wschodniej Wielkopolski, gdzie wskaźnik wykształcenia odbiega od średniej krajowej i średniej dla regionu. To ukazuje jak ważne i potrzebne są działania na rzecz edukacji na wsi.
Obszar działania Funduszu to powiaty: koniński, kolski i turecki. Adresatami Funduszu jest młodzież, uzdolniona i aktywna społecznie, pochodząca z gospodarstw domowych o niskich dochodach, chcąca pogłębiać wiedzę. Motywem wyboru takiej grupy jest ograniczony dostęp do dóbr kultury: bibliotek, kina, teatry - duża odległość do szkół (koszty związane z dojazdem) oraz promowanie postaw aktywnych: uczestniczenie w olimpiadach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych, działalność na forum szkoły (organizacje młodzieżowe, samorząd uczniowski) jak również ułatwienie dostępu do edukacji.
Odbiorcami są uczniowie szkół średnich, w wyjątkowych przypadkach, gdy życzą sobie tego darczyńcy (np. samorząd) gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej.
Zdobywanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy wymaga dzisiaj niestety poważnych nakładów finansowych. Zadaniem Funduszu jest więc wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, aktywnie uczestniczących w życiu swoich środowisk, będących jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej i przekazanie im pomocy finansowej w formie stypendium. Stypendia przyznawane są na podstawie kryteriów określonych w regulaminie. Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę ocena wyników w nauce, sytuacja materialna ucznia, dotychczasowe osiągnięcia i aktywność społeczna. Zgłoszenia kandydatów odbywają się poprzez złożenie wypełnionego wniosku stypendialnego, opracowanego specjalnie dla potrzeb Funduszu. Osoby ubiegające się o stypendium muszą spełnić kryteria funduszu, które zapisane są w regulaminie. Nad prawidłowym przebiegiem prac Funduszu czuwa Kapituła.
Pragniemy aby stypendia Towarzystwa Samorządowego przyznawane były corocznie. Dlatego cały czas poszukujemy nowych darczyńców, dzięki którym kolejni uzdolnieni uczniowie będą mogli kontynuować naukę i rozwijać swoje zainteresowania. Całość środków jakie udaje nam się pozyskać w całości przeznaczamy są na wypłatę stypendiów dla młodzieży najbardziej potrzebującej. Z naszych środków finansowych pokrywane są koszty związane z koordynacją programu, koszty artykułów biurowych, wysyłek, dyplomów itp.

 

Zachęcamy wszystkich do współfinansowania stypendiów
i przekazywania na ten cel 1% podatku

 

oraz darowizn w wysokości do 6% dochodu w ramach obowiązujących limitów odliczeń w podatku od osób fizycznych obowiązujących w 2008 r.
(podstawa prawna: art.26 ust.1 pkt 9 i ust. 6b, 6e i 7 pkt. 2 ustawy PDOF)

Bank Pocztowy SA o/Konin

16 1320 1016 2783 0783 2000 0002

..............................................................................................................................