Edycja 2020-2021

Ogłoszenie

 

To już XXI edycja programu.

Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

 

Jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:

    a) jesteś uczniem szkoły średniej z terenu objętego programem stypendialnym;

    b) jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz

szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp., 

    c) posiadasz minimalną średnią ocen  4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)

miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 800,00 zł netto 

Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia  23  września 2019 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego za 2018r. z 1 ha przeliczeniowego wynosił 2715 zł.

to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

 

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2020 r.

– liczy się data stempla pocztowego. Regulamin programu, druk wniosku do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej www.stypendia.ts.konin.pl

 

Informacje na temat programu,  można uzyskać również w biurze Towarzystwa Samorządowego, przy ul. Z. Urbanowskiej 8 W Koninie oraz pod numerem telefonu: kom. 797 901 114 – Monika Kosmalska, dyrektor programu.

 

Do pobrania:

REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ
REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM