Aktualności

Edycja 2014-2015 Stypendiów Pomostowych

Aby ubiegać się o stypendium w XIII edycji programu (2014/2015) musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. i być maturzystą z 2014 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, dodatkowo musisz spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata (wykaz oddziałów terenowych ANR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj) - SEGMENT IA

lub

 • być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad kwalifikujących do stypendium znajdziesz tutaj) - SEGMENT IB

lub

 • być wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka) - SEGMENT IC

lub

 • posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu - SEGMENT II

POSIADAJĄC REKOMENDACJĘ TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO

MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM POMOSTOWE W RAMACH II SEGMENTU

Aby otrzymać rekomendację naszej organizacji, należy być naszym obecnym lub byłym stypendystą oraz w terminie do 11 lipca 2014 przesłać druk zgłoszenia chęci uczestniczenia w programie.