Aktualności

Edycja 2017-2018 Stypendiów Pomostowych

STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW na I rok studiów 
dla dotychczasowych stypendystów Towarzystwa Samorządowego
 
Zapraszamy ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, stypendystów Towarzystwa Samorządowego, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
 
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych zawiera następujące postanowienia:
 
1. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich  publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi.

 

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVI edycji Programu,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy, niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d) pochodzą z rodzin, w których dochódprzeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł (brutto) lub 1800 zł (brutto), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017),

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. (algorytm obliczenia liczby punktów)

f) Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej – Towarzystwa Samorządowego. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwouzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Jeżeli jesteś zainteresowany programem, to zgłoś swoją kandydaturę do stypendium (druk zgłoszenia). Komisja stypendialna wyłoni osoby, którym  zostaną udzielone rekomendacje.

 

Na zgłoszenia czekamy do 10 lipca  2017r

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://stypendia.ts.konin.pl/images/KARTKI

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami Aplikowania

w pozostałych segmentach 

W razie pytań proszę dzwonić: kom. 797 901 114 Monika Kosmalska-koordynator programu.